شیرهای اطمینان

به عنوان یکی از اصلی ترین توزیع کنندگان در ایران ما کیفیت تجهیزات ارائه شده را تضمین میکنیم

شیرهای کنترل

56

Safety/Relief Valves

  • جلوگیری از ازدیاد فشار ناگهانی با تخلیه مقدار سیال مازاد (relief)

  • قابلیت استفاده برای تمام سیالات

  • استانداردهای API ، ASME ، EN و ISO