سیستمهای قطع اضطراری (ESD)

به عنوان یکی از اصلی ترین توزیع کنندگان در ایران ما کیفیت تجهیزات ارائه شده را تضمین میکنیم

سامانه قطع اضطراری (Emergency Shutdown System (ESD))

 

سامانه های قطع اضطراری (ESD)، که سامانه های ابزاردقیقی ایمنی (Safety instrumented systems(SIS) نیز خوانده میشوند، در فرایندهای حساس و دارای خطر زیاد مانند صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و نظایر آن استفاده میشوند. این سامانه ها بطور موازی با سیستم کنترل اصلی مانند DCS کار میکنند و اگر به هر دلیلی کنترل فرایند از دست سیستم کنترل اصلی خارج شود، فرایند را قطع مینمایند و به حالت ایمن میبرند. طبق استانداردهای رایج، حسگرها و عملگرهای متصل به ESD باید از حسگرها و عملگرهای متصل به سیستم کنترل اصلی مجزا باشند. در فرایندهای تحت کنترل ESD خطرات موجود در هر حلقه کنترلی شناسایی و میزان خطر برآورد شده و براساس آن یک سطح جامعیت ایمنی (Safety Integrity Level(SIL)) به حلقه کنترلی نسبت داده میشود. SIL سامانه باید مطابق با بالاترین SIL برآورد شده حلقه های کنترلی باشد. پیکربندی سامانه بر اساس SIL نسبت داده شده تعیین میشود.

 

شرکت برنا سیستم ESD را از محصولات سازندگان زیر ارائه میدهد:

Siemens Failsafe series
image001
Emerson SIS DeltaV
image002
HIMA
image004