تجهیزات کالیبراسیون

به عنوان یکی از اصلی ترین توزیع کنندگان در ایران ما کیفیت تجهیزات ارائه شده را تضمین میکنیم

تجهیزات کالیبراسیون

کنترل تجهيزات اندازه گيری،آزمون، تست و يا به عبارت ديگر کاليبراسيون بخش مهمی را به خود اختصاص داده است. اصولا برای هر نوع تجزيه و تحليل درمراكز صنعتی، نياز به داده های دقيق و درستی می باشد که این خود ملزم به انجام کالیبراسیون میباشد. کاليبراسيون و يا کنترل تجهيزات اندازه گيری و آزمون و تست به طور جدی مورد توجه قرار گرفته و در تمامی پروژه های هر سازمان به عنوان يکی از ارکان اصلی و پايه تعريف شده و بايد به بهترين شكل ممكن به اجرا در آيد.

  • کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری فشار
  • کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری دما
  • کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری جریان
46