آنالایزرها

به عنوان یکی از اصلی ترین توزیع کنندگان در ایران ما کیفیت تجهیزات ارائه شده را تضمین میکنیم

آنالایزرها

اندازه گيري تركيبات شيميايي ميتواند به منظوركنترل آنها و يا رعايت قوانين زيست محيطي باشد.

به طوركلي آنالايزرها برا ي ا ندازه گيري خواص شيميايي و فيزيكي سيالات فرآيندي بكار مي روند.

PH متر

  • کنترل کیفیت
  • کنترل خوردگی
36
37

آنالایزر اکسیژن

  • اندازه­گیری نسبت 2O در گازها و مایعات
  • به شوک و ارتعاش حساس نیست

آنالایزر مادون قرمز

  • تجزیه و تحلیل غیرمخرب
  • قابلیت تنظيم و طراحي با توجه به اندازه مولكول خاص
38
39

کروماتوگرافی

  • اساس کار بر پایه خاصيت پخش نمونه بين دو فاز
  • مورد استفاده برای تعیین ترکیب آلی در یک گاز